ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ

1. Определения.

"JobsPartner.BG" е онлайн информационна услуга в World Wide Web на Internet, състояща се от информационни услуги и съдържание, предоставено от потребителите. "Абонат" означава всеки потребител, който установява или достъпва връзка ("Account") с цел използване на услугата JobsPartner .BG.

2. Общи постановки.

(A) Този договор поставя общите условия и изисквания за упогребата на JobsPartner .BG от Абоната. С използването на JobsPartner .BG, Абонатът се задължава да спазва всички правила и условия, изброени по-долу. Абонатът е отговорен за всяка употреба на регистрираната от него връзка със системата /под каквито и да е име и парола/. Абонатът е отговорен и за запазване на конфиденциалността на паролата си.

(B) JobsPartner .BG си запазва правото по всяко време да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на системата JobsPartner .BG.

3. Промени.

JobsPartner .BG си запазва правото по всяко време да променя условията и изискванията` отнасящи се до ползването на JobsPartner .BG от Абоната, или да установява нови условия, включително, но не само добавяне на такси за достъп. Подобни промени, добавяния или премахвания влизат в сила незабавно след писменото уведомяване на Абоната чрез публикация в JobsPartner .BG, електронна или конвенционална поща, или по всякакъв друг начин. Всякаква употреба на JobsPartner .BG от Абоната след подобно известие ще се счита за мълчаливо съгласие.

4. Оборудване.

Абонатът носи отговорност за придобиването и поддръжката на всякакво техническо оборудване, необходимо за достъп до JobsPartner .BG, както и всички свързани с това такси.

5. Информация.

Абонатът се задължава да използва JobsPartner .BG законосъобразно. Абонатът няма право да публикува или разпространява чрез JobsPartner .BG материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното съгласие на JobsPartner .BG, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.

6. Отговорност.

(A)АБОНАТЪТ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВА ДА ИЗПОЛЗВА JobsPartner .BG ИЗЦЯЛО НА СВОЙ РИСК. JobsPartner .BG, НЕГОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПАРТНЬОРИ, УПРАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И АГЕНТИ НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ JobsPartner .BG ЩЕ БЪДЕ ДОСТЪПЕН НЕПРЕКЪСНАТО И БЕЗ ГРЕШКИ В ДОСТЪПА, НИТО ДАВАТ ГАРАНЦИИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА JobsPartner .BG, КАКТО И ЗА ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА JobsPartner .BG.

(B) ТЕЗИ ПРАВИЛА СА ВАЛИДНИ ПРИ КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ГРЕШКА В СИСТЕМАТА, ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОСТЪПА, ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ, ДЕФЕКТИ, ЗАБАВЯНЕ НА ОПЕРАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ, ПРОБЛЕМИ С ВРЪЗКАТА, КРАЖБА, РАЗРУШАВАНЕ НА СИСТЕМАТА ИЛИ НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП. АБОНАТЪТ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВА ДА НЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ JobsPartner .BG ЗА НЕЗАКОННОТО ИЛИ ОБИДНО ПОВЕДЕНИЕ НА ДРУГИ АБОНАТИ, ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА И В ТЕЗИ СЛУЧАИ АБОНАТЪТ НОСИ ИЗЦЯЛО РИСКА ОТ ЕВЕНТУАЛНИ ВРЕДИ.

(C) JobsPartner .BG, НЕГОВИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПАРТНЬОРИ СЛУЖИТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕШЕНИЯ, ОСНОВАНИ НА ПУБЛИКУВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ И НЕ ГАРАНТИРАТ АКТУАЛНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА, ТОЧНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА JobsPartner .BG, КАКТО И НА РЕЗУЛТАТИТЕ И РЕШЕНИЯТА, БАЗИРАНИ НА НЕГО.

7. Контрол.

JobsPartner .BG има правото, но не и задължението да контролира съдържанието на JobsPartner .BG, за да следи спазването на правилата за ползването, установени с настоящето Споразумение, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания. JobsPartner .BG има правото по свое усмотрение да редактира или да отказва да публикува материали, публикувани в JobsPartner .BG.

8. Претенции.

Абонатът се задължава да не търси отговорност от JobsPartner .BG, респективно неговите собственици, управители, служители и агенти за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на JobsPartner .BG от Абоната или от трето лице с неговите данни за достъп.

 

9. Прекратяване.

JobsPartner .BG и Абоната могат да прекратят това споразумение по всяко време. Без да ограничава това право, JobsPartner .BG си запазва правото незабавно да прекрати достъпа на Абоната до системата в случай на поведение на Абоната, което JobsPartner .BG, по свое усмотрение, счете за неприемливо, или в случай на неспазване на уредените с настоящето Схоразумение правила за ползване.

10. Съдържание.

JobsPartner .BG е автоматичен разпространител на съдържание, предоставено от трети лица и Абонати. Съответно, JobsPartner .BG няма повече редакторски права и контрол над съдържанието отколкото публична библиотека или книжарница. При никакви обстоятелства JobsPartner .BG не носи отговорност за каквато и да е загуба или вреда, причинена на Абоната от получена информация чрез JobsPartner .BG. Абонатът е длъжен да провери и оцени на своя отговорност и за своя сметка точността, пълнотата и релевантността на необходимата му информация, мнение, съвет или друга част от съдържанието, достъпно чрез JobsPartner .BG.

JobsPartner .BG препоръчва на своите потребители ползването на професионални консултанти при взимането на важни решения.

 

© 1998-2012,JobsPartner.bg® е услуга на   Human Relations Consulting AD.  Разработен от WebGate.BG  Всички права запазени !
Коментари, забележки, предложения към webmaster или се обадете на +359 (2) 439 5310, 439 5319. Вижте също Декларация и Общо споразумение.